Algemene Voorwaarden Opleidingsinstituut

Artikel 1. Inschrijving

1a) Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail het volledig ingevulde inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Shilly Beauty Care, verbindt de cursist zich voor de gehele duur van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
1b) Een mondelinge inschrijving of toezegging tot deelname is rechtsgeldig.
1c) Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:
− Indien een cursist minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
− Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist Shilly Beauty Care 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. Deze annulering dient bevestigd te worden door Shilly Beauty Care. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
− Shilly Beauty Care behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgesproken.
− De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist.
− Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 3 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 3 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.
− Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen zonder volledige betaling van het cursusgeld.
− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de cursus, doet Shilly Beauty Care aan social media: er wordt gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.
− Als de cursist niet tevreden is over Shilly Beauty Care kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Shilly Beauty Care. Dit dient schriftelijk te gebeuren per briefpost. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2. Herroepingsrecht

2a) De cursist mag de overeenkomst binnen 14 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingrecht).
2b) Lid a is alleen van toepassing, als de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met het opleidingsprogramma.
2c) De cursist maakt gebruik van het herroepingrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar Shilly Beauty Care met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door Shilly Beauty Care.

Artikel 3. Betaling cursusgeld

3a) Het cursusgeld behoort 14 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding of workshop volledig te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (voorafgaande de cursus) geen toegang tot de cursusruimte.
3b) Na ontvangst van uw inschrijving volgt een email bevestiging. Bij elke inschrijving wensen wij een aanbetaling van € 150,- voor administratie- en reserveringskosten.
3c) Het cursusgeld kan contant of voorkeur per pin op onze locatie voldaan worden of dient binnen 7 dagen na inschrijving bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL76INGB0004879401 t.n.v. Shilly Beauty Care te Uden.

Artikel 4. Termijnbetaling

4a) Het cursusgeld kan in overleg bij een beperkt aantal trainingen in termijnen voldaan worden. Hier worden per deelbetaling €15,- excl btw aan administratieve kosten voor gerekend.
4b) Pas indien de eerstvolgende verschuldigde deelbetaling door cursist is voldaan, kunnen de vervolglessen van de cursus ingepland worden. Zonder deze deelbetaling is er geen toegang tot de cursusruimte.
4c) Wanneer een deelbetaling niet tijdig is voldaan ontvangt u binnen 7 dagen na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering. Als de cursist geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze na zeven dagen worden opgevolgd met een tweede herinnering, waarbij € 25,- excl btw extra administratiekosten worden berekend. Na deze twee herinneringen zal de herinnering na 7 dagen omgezet worden in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur 7 dagen na de eerste aanmaning niet voldaan is dient de cursist rekening te houden met de wettelijke vastgestelde incassokosten van €40,- excl btw.

Artikel 5. Annulering

5a) Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, kan de aanmelding automatisch door Shilly Beauty Care  worden geannuleerd. Zonder annulering binnen de herroepingsperiode is de cursist verplicht de betaalafspraak na te komen. Kosteloos annuleren na het verstrijken van de herroepingperiode is niet mogelijk.
5b) Cursist heeft 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (herroepingrecht), mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.
5c) Bij annulering na bevestiging van de cursus door Shilly Beauty Care zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.
5d) Shilly Beauty Care behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgestemd. Na het verstrijken van het herroepingrecht (zie art. 2) kan de cursist de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
5e) Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist Shilly Beauty Care 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post, mogelijk. Deze annulering dient bevestigt te worden door Shilly Beauty Care. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

Artikel 6. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen

6a) Cursist heeft het recht betaalde cursusdagen in te halen, mits de annulering hiervoor minimaal 48 uur van te voren is doorgegeven en uitsluitend ná bevestiging hiervan door Shilly Beauty Care. Deze annulering is uitsluitend geldig indien deze schriftelijk is verstuurd.
6b) Het verplaatsen van een cursusdag brengt kosten met zich mee. Voor het verplaatsen van een reeds ingeboekte cursusdag die tijdig is geannuleerd, wordt € 25,- excl btw aan administratiekosten in rekening gebracht. Een te laat geannuleerde cursusdag kan leiden tot het vervallen van uw recht op die cursusdag. Bij een te laat geannuleerde cursusdag en een nieuwe boeking hanteren wij een gereduceerd dagtarief van €50,- excl btw. Het verplaatsen van een cursusdag is uitsluitend schriftelijk of per email mogelijk en dient bevestigd te worden door Shilly Beauty Care.
6c) Er is geen restitutie of verrekening van lesgeld bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding.
6d) Indien de cursist niet komt opdagen op de afgesproken lesdag, zonder een schriftelijke afmelding, kan het volledige cursusgeld in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Gevolgen niet nakomen verplichtingen

7a) Als cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
7b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 7a) zijn voor rekening en risico van cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:
– Toegang tot de cursusruimte wordt ontzegd
– Docentbegeleiding wordt stopgezet
7c) Bij beëindiging van de opleiding bedoeld als lid 7a) geldt het volgende:
– Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Shilly Beauty Care geen verplichtingen meer naar cursist.
– Als beëindiging van de opleiding bedoeld in lid 7a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.
– De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Indien cursist de opleiding wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

Artikel 8. Einde cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

9a) Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.
9b) Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Shilly Beauty Care.
9c) Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Shilly Beauty Care.
9d) Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
9e) Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
9f) Bij misbruik van de naam of het logo van de Shilly Beauty Care kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

Artikel 11. Overmacht

11a) Shilly Beauty Care behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.
11b) Shilly Beauty Care is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cursist c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11c) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Shilly Beauty Care geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shilly Beauty Care niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11d) Shilly Beauty Care heeft het recht de cursus(dag) te annuleren bij minder dan 2 cursisten en/of deelnemers.
11e) Shilly Beauty Care kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cursist behoort zich in het gehele pand behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Shilly Beauty Care het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Shilly Beauty Care en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Praktische cursusinformatie:

Artikel 14. Cursusmateriaal

14a) Bij inschrijving voor een combinatiecursus, wordt per cursist eenmalig een gratis cursus theoriemap verstrekt.
14b) Er zijn diverse materialenpakketten beschikbaar, in overleg met cursist wordt bepaald welk pakket gekozen wordt.
14c) Het materialenpakket dient direct na bestelling, contant, met voorkeur per overboeking of met pin te worden voldaan.
14d) Bij betaling via de bank, dient het volledige bedrag op de rekening te zijn ontvangen vóór aanvang cursus.
14e) Materiaal wordt in het geheel, of per module, voorafgaand aan de (eerste) les gezamenlijk gecontroleerd, tenzij anders aangegeven door Shilly Beauty Care. Voor aanvullende producten of telefonische bestelling geldt contante betaling bij aflevering.
14f) Zonder aanschaf van het cursusmateriaal is het niet mogelijk de cursus te volgen.

Artikel 15. Algemeen cursus

15a) Lesdagen zijn op maandag en donderdag van 10:00 uur tot 16:00 uur en bestaan uit 2 dagdelen of op maandagavond van 18:00 uur tot 21:00 uur.
15b) Op locatie is geen kantine aanwezig, wel is er op 5 minuten loopafstand een lunchroom. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur wordt er gelegenheid gegeven om te lunchen. Uiteraard kan een zelf meegebrachte lunch in de cursusruimte aan de koffietafel genuttigd worden.
15b) Er wordt klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.
15c) Op uitdrukkelijk verzoek kan er privéles worden aangevraagd. Privélessen worden apart berekend en gegeven volgens de richtlijnen van desbetreffende distributeur, of zijn maatwerk.
15d) Tijdens de cursus wordt gewerkt met uw eigen materialen, welke uitsluitend in onze groothandel aangeschaft dienen te zijn. Alleen zo kan Shilly Beauty Care de kwaliteit garanderen.
15e) Voor alle cursussen dient u zelf pen en papier mee te brengen.
15f) Er wordt gewerkt op modellen. Het model dient u iedere lesdag bij u te hebben mits anders besproken met Shilly Beauty Care. Bent u niet in de gelegenheid een model te regelen / mee te nemen, dan kunt u een nailtrainer huren of aanschaffen.
15g) Gezien onze werkwijze zijn live modellen niet bij alle cursussen nodig, alleen bij geselecteerde lesdagen. Voor de lesdagen waar een live model bij nodig is, bent u zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw model. Kijk op uw cursusplanning goed of en waanneer u een live model nodig heeft en voor welke techniek dit model geschikt moet zijn. Het zorgen voor live modellen is niet verplicht, maar voor specifiek techniek lessen wel nadrukkelijk aan te raden. Mocht uw model voor de les afzeggen is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een reservemodel. In uiterste gevallen kan tijdens deze lessen ook op de Nailtrainer gewerkt worden.
15h) Bij elke met goed resultaat compleet gevolgde cursusmodule heeft cursist recht op een certificaat. Bij het volgen van een losse cursusdag of module wordt deze aan het eind van de dag uitgereikt, bij een combinatiecursus worden alle behaalde certificaten tijdens een diploma uitreiking overhandigd.
15i) Indien er een les uit een module niet gevolgd is, kan deze les worden ingehaald. Als deze les ingehaald is, zal het certificaat pas kunnen worden uitgereikt.
15j) Indien een cursusmodule niet met goed gevolg is afgerond, is er een mogelijkheid tot herkansen, de kosten hiervan verschillen afhankelijk welke module of combinatiecursus gevolgd word.

Artikel 16. Vraag en antwoord

Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 3 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 48 uur vragen, worden binnen 3 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17. Klachtenprocedure

Shilly Beauty Care streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden. Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van Shilly Beauty Care. Shilly Beauty Care behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.
17a) Klachtenprocedure
In deze regeling wordt verstaan onder:
– Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door Shilly Beauty Care aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.
– Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door Shilly Beauty Care aangeboden dienst, product, cursus of opleiding
17b) Indienen van een klacht
– Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 2 weken na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; Shilly Beauty Care t.a.v. de directie Alardstraat 63, 5402 ZA Uden of  info@shilly-beauty-care.nl
– De klacht bevat ten minste:
  • De naam en het correspondentieadres van de klager;
  • De dagtekening;
  • Vermelding van de cursus, dienst of product waar de klacht betrekking op heeft
  • Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.
– De afhandeling van de klacht valt onder de eindverantwoordelijkheid van S. Scheepens.
– De ontvangst van de klacht wordt door Shilly Beauty Care binnen tien dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.
17c) Onderzoek van de klacht
– Shilly Beauty Care is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.
– Shilly Beauty Care kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.
– Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door Shilly Beauty Care. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.
17d) Behandeling van de klacht
– Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant Shilly Beauty Care een eventueel gesprek in met klager.
– Zowel klager als Shilly Beauty Care kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.
17e) Registratie
– Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.
– Registraties van klachten worden 5 jaar bewaard.
17f) Afronding van een klacht
– Shilly Beauty Care streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.
– De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager.
– Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en uiterlijk tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van de klachtbehandeling.
– In het beroep dient gemotiveerd naar voren te worden gebracht waarom de klager het oneens is met de uitkomst van de klachtbehandeling.
– De beroepsinstantie bericht klager binnen vier weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
– Consequenties voortvloeiend uit een eventueel oordeel van de beroepsinstantie, worden uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de uitspraak afgerond.
17g) Evaluatie en wijzigingen
De klachtenprocedure wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd.
17h) Overige bepalingen
– Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door Shilly Beauty Care.
– Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfspolicy van Shilly Beauty Care waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.