Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstyliste en de klant waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing  heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelsalon 
De nagelstyliste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstyliste zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de nagelsalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelsalon het halve honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De nagelstyliste moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon.

4. Betaling
De nagelsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen (voorkeur: per pin). Uitsluitend  na overleg met de nagelsalon is betaling in termijnen mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy 
De klant voorziet de nagelstyliste na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstyliste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een eventuele klantenkaart. De nagelstyliste behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstyliste zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming  vooraf van de klant.

6. Geheimhouding
De nagelstyliste is verplicht tot geheimhouding  van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelsalon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstyliste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie 
De nagelstyliste geeft de klant 5 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: ” De klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste. ” klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. ” De klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. ” De klant andere producten dan de door de nagelstyliste geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. ” De klant de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. ” De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. ” De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal 
De nagelsalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigd. De nagelstyliste meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten 
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van de nagelsalon de behandelende stylist. De nagelstyliste moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstyliste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstyliste en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail-art 
Indien de nagelstyliste een voorbeeld toont van een aan te brengen naildesign ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op het aangebrachte naildesign motieven berust bij de nagelsalon. Indien de klant het aangebrachte naildesign laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstyliste. De nagelstyliste mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag 
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstyliste het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht 
Op elke overeenkomst tussen de nagelstyliste en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.