Leveringsvoorwaarden Groothandel en Webshop

Artikel 1: Definities

1a) Leverancier: Shilly Beauty Care, benoemd in deze voorwaarden als Shilly Beauty Care, rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in groothandel als op afstand vanuit de webshop aan afnemer aanbiedt.

1b) Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Shilly Beauty Care een overeenkomst aangaat (ook op afstand) en de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand

1c) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Shilly Beauty Care georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1d) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit

Shilly Beauty Care
Vestiging + postadres: Alardstraat 63, 5402 ZA Uden
Telefoon: 06 23 43 23 06
E-mail: info@shilly-beauty-care.nl
KVK: 17251794
BTW ID: NL002214245B33
Openingstijden: Op afspraak

Artikel 3: Toepasselijkheid

3a) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen, diensten en overeenkomsten (op afstand) die Shilly Beauty Care aan afnemers, verkoopt en levert.
3b) Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
3c) Eventuele specifieke inkoop- en/of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing, tenzij deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
3d) In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
3e) De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Shilly Beauty Care langs elektronische weg aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Shilly Beauty Care zijn in te zien en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3f) Shilly Beauty Care behoudt zich het recht te alle tijde voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

4a) Door gebruik te maken van (een van) de webshop(s) van Shilly Beauty Care en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
4b) Shilly Beauty Care is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de afnemer.
4c) Het aanbod van Shilly Beauty Care is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
4d) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4e) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of specifieke voorwaarden heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4f) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Als Shilly Beauty Care gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Shilly Beauty Care niet.
4g) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4h) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;
− Aspirant afnemer uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens heeft aangeleverd of ingevoerd op het daartoe bedoelde invulscherm van de website en desbetreffende data zijn door Shilly Beauty Care telefonisch ontvangen dan wel via een bestelformulier, post of e-mail;
− Aspirant afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Shilly Beauty Care uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen of te ontvangen;
− Aspirant afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
4i) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4h), tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4j) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Shilly Beauty Care passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien afnemer elektronisch betaalt, zal Shilly Beauty Care daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4k) Shilly Beauty Care kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Als Shilly Beauty Care s op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, behoudt Shilly Beauty Care zich het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

5a) Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Shilly Beauty Care vermeld.

5b) Shilly Beauty Care behoudt zicht het recht alle gemaakte kosten welke direct of indirect verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn verricht, in rekening te brengen.

5c) Afnemer is de prijs verschuldigd die Shilly Beauty Care in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Shilly Beauty Care worden gecorrigeerd.

5d) Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

5e) Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan afnemer de bestelling annuleren ofwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Shilly Beauty Care.

Artikel 6: Betaling

6a) Bij afhalen van goederen in de groothandel kan contant of bij voorkeur per pin betaald worden.

6b) Bestellingen via de webshop kunnen worden voldaan via Ideal of bankoverschrijving.

6c) Voor sommige producten en diensten kan Shilly Beauty Care een vooruitbetaling wensen. In dit geval kan afnemer geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de gesloten overeenkomst, totdat de vooruitbetaling door Shilly Beauty Care is ontvangen.

6d) Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de ontvangen betaalgegevens direct aan Shilly Beauty Care door te geven.

6e) Bij verzending van goederen, vindt de levering pas plaats, indien de betaling per bank vooraf is ontvangen of wordt de levering onder rembours verzonden. Is er sprake van betaling op factuur, dan dient deze factuur binnen de overeengekomen schriftelijke afspraken te worden voldaan.

6f) Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn de betaling voldoet, wordt deze afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Shilly Beauty Care zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

6g) Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te betalen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 250,-, en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van Shilly Beauty Care de werkelijk geleden schade te vorderen.

6h) In geval van niet tijdige betaling is Shilly Beauty Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7: Levering

7a) Shilly Beauty Care streeft ernaar webshop bestellingen( met een succesvolle betaling) die voor 13.00 uur ontvangen zijn binnen 2 dagen te verzenden, afhankelijk van de voorradige producten.

7b) Leveringen tot een bestellingstotaal van € 75,- excl BTW worden belast met verzendkosten. Vanaf dit bedrag vindt gratis verzending plaats, muv van bestellingen die afwijken van reguliere grootte, gewicht en verzendwijze.

7c) Bij webshop bestelling van minimaal € 75,- excl BTW zijn ook af te halen op adres van de leverancier zonder meeprijs. Verzending van goederen geschied altijd op risico van afnemer.

7d) De door leverancier opgegeven levertijd is bij benadering en wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is niet bindend. Overschrijding van deze levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding dan wel het recht ontbinding van de overeenkomst.

7e) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Aan de leveringsplicht van Shilly Beauty Care zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Shilly Beauty Care geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

7f) Afnemer is verplicht de goederen direct in ontvangst te nemen zodra ze ter beschikking zijn gesteld door leverancier, ook bij delen of gedeeltes van bestellingen. Wanneer uitgestelde betaling overeengekomen is, is leverancier vanaf dat moment tot aan de facturatie van de betreffende goederen gerechtigd.

7g) Indien goederen als gevolg van niet-tijdige afname, geheel of gedeeltelijk door verkoper worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen aan afnemer in rekening worden gebracht.

7h) Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7i) Ontvangen leveringen die niet zijn besteld, of leveringen die incompleet en, of, beschadigd zijn, dienen binnen 48 uur onder de aandacht van Shilly Beauty Care te worden gebracht.

Artikel 8. Zichttermijn / Herroepingsrecht

8a) Indien er sprake is van een (consumenten)koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is, binnen een periode van veertien (14) dagen zonder opgave van reden te retourneren. Producten die ongeseald worden geleverd en sale producten kunnen niet retour gestuurd worden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De retourkosten zijn voor rekening van de afnemer. Hiervoor ontvangt de afnemer een tegoed, geld retourneren is niet mogelijk.

8b) Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Shilly Beauty Care heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk, uitsluitend per briefpost of per e-mail, melding te maken bij Shilly Beauty Care. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

8c) Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

8d) Met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 8c), draagt Shilly Beauty Care er zorg voor dat na de ontvangst van de retourzending en de bevestiging van ontvangst door Shilly Beauty Care, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8e) Bij annulering van de complete bestelling binnen 24 uur en vóór de verzending van de bestelling, zal Shilly Beauty Care er zorg voor dragen dat na de bevestiging van annulering door Shilly Beauty Care het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten minus €6,95 administratiekosten aan de afnemer wordt terugbetaald binnen 14 dagen.

8f) Het herroepingrecht geldt niet voor:
− Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van 14 dagen;
− Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
− Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
− Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
− Goederen die zakelijk zijn aangekocht (er is dan geen sprake van een consumentenaankoop)

8g) Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van afnemer welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van afnemer.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9a) Alle door leverancier geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat afnemer aan alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(op afstand) tegenover Shilly Beauty Care heeft voldaan.

9b) De betrokken goederen mogen, totdat Shilly Beauty Care volledig is voldaan, niet aan derden (stil) worden verpand en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

9c) Indien naar het oordeel van Shilly Beauty Care de mogelijkheid bestaat, dat afnemer de verplichtingen tegenover haar niet of niet-geheel zal nakomen, behoudt zij het recht afgifte van de goederen te verlangen, waartegen afnemer zich niet kan verzetten.

Artikel 10: Vernietiging of ontbinding

Indien de afnemer zijn verplichtingen tegenover leverancier niet nakomt, bij een natuurlijk persoon onder curatele geplaatst wordt, ofwel schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, ofwel voor rechtspersonen surseance van betaling aanvraagt, of geraakt in staat van faillissement, dan heeft leverancier het recht zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen beide partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Garanties en aansprakelijkheid

11a) Op de door Shilly Beauty Care geleverde producten gelden de garantiebepalingen welde door de fabrikant van het desbetreffende artikel worden vastgesteld. Voor het gebruik dienen de afnemer en haar klanten de gebruiksaanwijzing en de eventueel op de verpakking aanwezige waarschuwingen goed te bestuderen.

11b) De afnemer is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven bij een beperkt aantal gebruikers. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van de afnemer geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de professionele afnemer. Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij oordeelkundig en voldoende opgeleid kan handelen.

11c) Afnemer wordt geacht de door hem gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of te hebben laten keuren. Reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gedocumenteerd bij verkoper gemeld te worden.

11d) Retourneringen door afnemer kunnen alleen dan geschieden op strikte voorwaarde dat de goederen zich in de originele verpakking bevinden en absoluut niet gebruikt zijn. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van afnemer. Shilly Beauty Care is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van afnemer onder derden op te slaan.

11e) Shilly Beauty Care is nooit aansprakelijk voor enig nadeel dat afnemer ten gevolge van enig gebrek aan het verkochte of enige andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst zal lijden, bedrijfsschade en vorderingen van derden daarbij inbegrepen. Dit is slechts in geval van opzet of grove nalatigheid van leverancier.

11f) Shilly Beauty Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11g) Indien Shilly Beauty Care om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11h) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
− Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
− Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Shilly Beauty Care of de fabrikant zijn verricht;
− Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
− Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
− Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

11i) Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt afnemer hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer afnemer niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer afnemer deze onderzoekskosten zes(6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Shilly Beauty Care.

Artikel 12: Overmacht

12a)1 Indien Shilly Beauty Care door overmacht wordt verhinderd de bestelling uit te voeren, is zij gerechtigd de levering uit te stellen totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan. Zij behoudt zicht tevens het recht in geval van onmacht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12b) Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de bestelling redelijkerwijs door leverancier niet kan worden uitgevoerd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van leverancier, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel door weersomstandigheden.

Artikel 13: Geschillen

13a) Op de overeenkomst, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13b) Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13c) Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Shilly Beauty Care SalonCosmetics worden beslecht.

Artikel 14: Diverse bepalingen

14a) Shilly Beauty Care streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@shilly-beauty-care.nl binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

14b) Eventuele onjuistheden van door Shilly Beauty Care aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Shilly Beauty Care melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Shilly Beauty Care heeft verstrekt.

Artikel 15: Conversie

Voor het geval de bevoegde Rechter één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigt, althans buiten toepassing laat, komen verkoper en de afnemer reeds nu voor alsdan overeen dat zij geacht moeten worden op basis van artikel 3:42 BW die bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst lag bij de werking van het nietige oorspronkelijke beding die rechtens wel geoorloofd is.

Einde der algemene voorwaarden van 27 november 2019