Privacy en cookiebeleid

Privacyverklaring

Shilly Beauty Care, gevestigd aan Alardstraat 63, 5402 ZA Uden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit is de privacyverklaring van Shilly Beauty Care ​
Contactgegevens: info@shilly-beauty-care.nl +31 623432306 Alardstraat 63 l 5402 ZA l Uden l Nederland ​
Shilly Beauty Care BTW ID: NL002214245B33. Shilly Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit wordt gedaan volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij begrijpen het belang van uw privacy en doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welk type gegevens door ons wordt verwerkt, hoe we met deze gegevens omgaan en welke doeleinden daaraan zijn gekoppeld. Daarnaast vindt u hier ook de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Gegevensverwerking

Shilly Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfs- en contactgegevens;
  NAW-gegevens
 • Persoonsgegevens contactpersoon;
  telefoonnummer contactpersoon
  e-mailadres
  bankrekeningnummer
 • Type organisatie/rechtsvorm
 • KvK-nummer (of ondernemingsnummer in België)
 • Btw-ID
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Shilly Beauty Care streeft er naar dat persoonsgegevens actueel en correct zijn, en probeert alle redelijke maatregelen te nemen om hiervoor te zorgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@shilly-beauty-care.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de persoonsgegevens

Shilly Beauty Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamebrochure.
  Shilly Beauty Care stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. De voor- en achternaam, e-mailadres en klantsegment (classificatie betreffende besloten vennootschap) worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Shilly Beauty Care. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Deze gegevens worden ook gebruikt ten behoeve van direct marketing in het relatiebeheer van bestaande klanten.
 • Contact opnemen.
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Shilly Beauty Care via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of interesse. Ook zullen uw gegevens worden gebruikt om de order en/of factuur af te handelen. Dit kan nodig zijn om de (koop)overeenkomst uit te voeren of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uitvoering geven aan de overeenkomsten.
  Om de goederen bij u af te leveren hebben wij uw bedrijfsnaam en adresgegevens nodig. Bij het opstellen van de factuur kan Shilly Beauty Care tevens vragen om een geldig btw nummer en/of KvK nummer.
  Om uw betaling af te handelen maakt Shilly Beauty Care gebruik van gegevens als uw bedrijfsnaam en debiteur nummer. Bij een huurkoopovereenkomst worden extra persoonsgegevens gevraagd om het huurobject aan u te kunnen verstrekken en de incassomachtigingen te innen. Aanvullende gegevens binnen deze overeenkomst zijn:
  – naam van de vertegenwoordigingsbevoegde en contactpersoon
  – rechtsvorm
  – oprichtingsdatum
  – bankrekeningnummer
  – rekeninghouder
  Shilly Beauty Care vraagt om een kopie uittreksel KvK en kopie zakelijke bankpas. Dit dient als bewijslast naar Shilly Beauty Care voor de (professionele) uitoefening van uw beroep of bedrijf en dat u niet als consument te gelden heeft. Een kopie identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger wordt door Shilly Beauty Care gevraagd om de identiteit van uw persoonsgegevens vast te stellen als verantwoordelijke van de overeenkomst. Bij de ondertekening van de overeenkomst wordt uw handtekening en paraaf gevraagd. Dit dient tevens als toestemming voor de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens. Maak in de kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • Beantwoording van vragen en afhandeling van klachten.
 • Het afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Verbetering van onze bedrijfsvoering .
 • Shilly Beauty Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shilly Beauty Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shilly Beauty Care) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens​

Shilly Beauty Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden zo spoedig mogelijk verwijderd tenzij Shilly Beauty Care op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamebrochure.
  De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.
  De persoonsgegevens worden opgeslagen met behulp van de software Laposta en het klantenbestand programma.
 • Contact opnemen.
  Op het moment dat u contact opneemt met Shilly Beauty Care via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
  De andere categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden door Shilly Beauty Care in het klantenbestand, E-Boekhouden worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Informatie aan derden

Shilly Beauty Care kan uw gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen van Shilly Beauty Care. Shilly Beauty Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. Op de website van Shilly Beauty Care zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Shilly Beauty Care gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de Shilly Beauty Care websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale mediabedrijven.

Let op: Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shilly Beauty Care, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@shilly-beauty-care.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Shilly Beauty Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt hier doen.

Beveiliging

Shilly Beauty Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shilly-beauty-care.nl.

Mocht er een datalek van persoonsgegevens plaatsvinden zal deze intern worden vastgelegd en gedocumenteerd worden. Bij vrijkomende risico’s door een datalek van persoonsgegevens zal Shilly Beauty Care zijn meldplicht nakomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Shilly Beauty Care zal bij een datalek ook u als betrokkene informeren wanneer het een hoog risico van inbreuk op uw persoonsgegevens inhoudt.

Wijzigingen

Shilly Beauty Care behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. ​De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op de bedrijfspagina van Shilly Beauty Care.

November 2019